Przychodnia
ul. Mickiewicza 8,
Przychodnia
ul. Leśna 23,

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BI-MED, APTEKA LEŚNA SP. Z O.O. (zwany dalej „BI-MED”) z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 8, 42-600 Tarnowskie Góry, posiadający numer NIP 6452546769 oraz numer REGON 364270750
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez „BI-MED” prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BI-MED
  ul. Adama Mickiewicza 8
  42-600 Tarnowskie Góry
  e-mail: bi-med@bi-med.com.pl
  tel/fax: (32) 285 80 80 Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Dziedzic. Kontakt email: iod@bi-med.com.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w celu:
  1. realizacji świadczeń medycznych oraz dokumentowania tych świadczeń – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia – podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  2. realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji – np. przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi,
  3. potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązań „BI-MED” oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko „BI-MED” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania danych – okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,
  4. wypełnienia pozostałych obowiązków prawnych ciążących na „BI-MED” na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane:
  1. innym podmiotom leczniczym współpracującym z „BI-MED” w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych (ciągłości leczenia),
  2. osobom upoważnionym przez pacjentów na rzecz których udzielane są świadczenia medyczne,
  3. podmiotom świadczącym na rzecz „BI-MED” usługi niezbędne do prawidłowej działalności przychodni takie jak: usługi prawne i doradcze, usługi biura rachunkowego, usługi informatyczne i techniczne, serwis sprzętu medycznego,
  4. organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa (np. Narodowy Fundusz Zdrowia)
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – jej cofnięcie nie wpływa jednak na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody)
  2. realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji świadczeń medycznych bądź realizacji umowy. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczeń medycznych. Podanie danych dodatkowych nie wymienionych w przepisach prawa (np. numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne aczkolwiek może skutkować utrudnieniem kontaktu z Państwem (np. w celu przypomnienia o terminie wizyty).
 9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.