Przychodnia
ul. Mickiewicza 8,
Przychodnia
ul. Leśna 23,

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.bi-med.com.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BI-MED, APTEKA LEŚNA SP. Z O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BI-MED, APTEKA LEŚNA SP. Z O.O..

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo można użyć następujących skrótów:
 • Przejdź do treści strony : ALT i 2.
 • Mapa witryny : ALT i 3.
 • Wyszukiwarka : ALT i 4.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Oleszek, informatyk@bi-med.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 285 80 80 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

brak

Dostępność architektoniczna

Czasowo występują utrudnienia związane z remontem naszej siedziby. Za uniedogodnienia przepraszamy.

NZOZ „BI-MED” Tarnowskie Góry Centrum

ul. Mickiewicza 8

42-600 Tarnowskie Góry

Opis dostępności architektonicznej

Opis odnosi się do deklaracja dostępności dla strony internetowej www.bi-med.com.pl

NZOZ „BI-MED” Tarnowskie Góry Centrum

ul. Mickiewicza 8

42-600 Tarnowskie Góry

Parking

 • Miejsca parkingowe dla pacjentów – plac przy ul. Mickiewicza 2-4

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne, jedno wejście z podjazdem (osoby poruszające się na wózku, rodzic z dzieckiem w wózku), jedno wejście boczne przez Aptekę

  Do wejścia głównego prowadzą 3 schody wyposażone w poręcz.

  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;

  W budynku są 2 pętle indukcyjne w poniżej wymienionych miejscach:
  – w rejestracji (wejście główne i wejście z podjazdem);

  W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille, oznaczenia kontrastowe. Dostępna jest tablica tyflograficzna z rozmieszczeniem pomieszczeń.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi wejścia głównego są jednoskrzydłowe.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 150 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się przedsionek. W nim na wprost 5 schodów górę. Schody oznaczone są kontrastowo.
 • Na wprost drzwi wejściowych znajdują się drzwi do dalszej części budynku.
 • Na wprost znajduje się rejestracja z pętlami indukcyjnymi.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna. 
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • W poczekalni przy gabinecie pediatry znajduje się przewijak dla dzieci

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacji.
 • Wszystkie korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów znajdują się na parterze

Schody

 • Główne wejście do budynku :
 • Ciąg schodów składa się z 5 stopni.
 • Stopień ma wysokość        centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.
 • Przy drzwiach znajdują się tabliczki z numerami gabinetów, również w alfabecie Braille

Łazienka

 • 2 łazienki dostosowane dla osób na wózkach 
 • W 1 toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • Łazienki wyposażone są w uchwyty przy umywalce i misce ustępowej
 • Łazienka w 2 poczekalni wyposażona jest w system przywoływania świetlnego i dźwiękowego

Aplikacje mobilne

brak