Przychodnia
ul. Mickiewicza 8,
Przychodnia
ul. Leśna 23,

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. W ramach POZ pacjenci mają możliwość skorzystania z tej formy opieki w różnych przypadkach:

 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia,
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Osoby ubezpieczone/ uprawnione do świadczeń wybierają lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) poprzez deklarację wyboru. Jest to specjalny formularz, który można złożyć w wybranej placówce POZ lub elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta.

W ramach POZ wybierasz świadczeniodawcę, czyli:

 • lekarza,
 • pielęgniarkę,
 • położną (kobiety).

Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą zapisać się:

 • osobiście,
 • telefonicznie: 32 285 80 80 / 32 381 75 80 / 32 381 75 80 / 660 770 859,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • drogą elektroniczną rejestracja@bi-med.com.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pacjenci otrzymują w placówce POZ (przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu. Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do placówki POZ, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

 • leczy choroby i udziela porad,
 • ustala leczenie farmakologiczne i monitoruje,
 • ustala i wykonuje zabiegi medyczne,
 • wystawia recepty i zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • wystawia zwolnienia,
 • zajmuje się profilaktyką chorób, w tym wieku rozwojowego i układu krążenia,
 • kieruje na obowiązkowe szczepienia ochronne i okresowe badania kontrolne,
 • ocenia stan zdrowia w ramach badań bilansowych,
 • wysyła na diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG), w tym również na test w kierunku COVID-19,
 • interpretuje wyniki badań i konsultacji wykonane przez inne placówki lecznicze,
 • kieruje na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne,
 • kieruje do lekarzy specjalistów lub szpitala,
 • kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
 • orzeka o stanie zdrowia,
 • wykonuje zabiegi w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta,
 • kwalifikuje do transportu sanitarnego,
 • wystawia zlecenia na transport sanitarny i na świadczenia pielęgniarki POZ oraz zaświadczenia i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta,
 • realizuje programy zdrowotne i polityki zdrowotnej,
 • wystawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (zwaną zieloną kartą DILO).

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w związku z prowadzonym leczeniem, może skierować Cię na bezpłatne badania diagnostyczne.

Decyzje o konieczności badań diagnostycznych lekarz podejmuje na podstawie wskazań medycznych, a nie na żądanie pacjenta.

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Pielęgniarka POZ opiekuje się pacjentem i wykonuje w ramach swoich obowiązków szereg czynności medycznych. Zarówno pielęgniarka, jak i położna POZ mogą w ograniczonym zakresie diagnozować i leczyć. Do ich zadań należy też edukacja pacjenta, by nauczył się żyć ze swoją chorobą i dowiedział się, jak należy postępować, by nie chorować.

Pielęgniarka POZ to inaczej pielęgniarka środowiskowa, do jej zadań należy między innymi:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie zastrzyków dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych, doodbytniczych,
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
 • płukanie pęcherza,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się takich jak odleżyny, oparzenia czy otarcia,
 • zdejmowanie szwów,
 • wykonywanie inhalacji.

Pielęgniarka POZ prowadzi też ocenę prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci (do 18 roku życia) na podstawie testów przesiewowych w czasie wizyt patronażowych.

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń wystawionych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – w placówkach POZ i w domu pacjenta, m. in.:

 • wykonać zastrzyk,
 • podłączyć kroplówkę,
 • zmienić opatrunek,
 • pobrać materiał do badań diagnostycznych,
 • udzielić porady edukacyjnej w ramach promocji zdrowia i profilaktyki.

Położna Środowiskowa Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Położna POZ opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia.

Wizyty położnej POZ odbywają się:

 • w warunkach ambulatoryjnych, np. w gabinecie w przychodni
 • w domu pacjentki (wizyta patronażowa i profilaktyczna).

Położna realizuje świadczenia:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • w terminie uzgodnionym z pacjentką,
 • w terminie określonym w treści zlecenia lub skierowania lekarskiego,
 • w dniu zgłoszenia – jeśli stan zdrowia pacjentki tego wymaga.

Opieka położnej podczas ciąży obejmuje świadczenia:

 • 1 raz w tygodniu od 21 do 31 tygodnia ciąży – maksymalnie 10 wizyt
 • 2 razy w tygodniu od 32 tygodnia ciąży do porodu – maksymalnie 16 wizyt.

Wizyty obejmują:

 • rozpoznanie problemów zdrowotnych,
 • zaplanowanie i realizację świadczeń profilaktycznych,
 • edukację kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka (integralna część dokumentacji medycznej pacjentki),
 • przygotowanie (praktyczne i teoretyczne) do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Opieka nad noworodkami

Do 2 miesięcy kalendarzowych życia dziecka położna POZ jest zobowiązana do 4–6 wizyt patronażowych. Badania wykonywane są w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych w domu dziecka. Pierwsza wizyta odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka nad kobietami po operacji

Kobiety po operacjach ginekologicznych lub ginekologiczno-onkologicznych mogą otrzymać w szpitalu skierowanie do położnej środowiskowej. Nasza Położna POZ zajmie się w Twoim domu, raną pooperacyjną aż do jej zagojenia.

Cytologia u położnej

Położna POZ dla Pacjentek zadeklarowanych w Naszej Poradni pobiera wymaz do badania cytologicznego. Możesz umówić się na badanie cytologiczne w godzinach działania rejestracji (nie jest konieczne udanie się do lekarza).

Adres

Tarnowskie Góry Centrum

Przychodnia BI-MED
ul. Mickiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Lasowice

Przychodnia BI-MED
ul. Leśna 23
42-600 Tarnowskie Góry

Rejestracja

W celu umówienia lub odwołania wizyty prosimy o kontakt telefoniczny:

lub mailowy: rejestracja@bi-med.com.pl (kliknij tutaj). Zachęcamy również do kontaktu poprzez aplikację Messenger.